Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami. W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Regulamin portalu

Regulamin portalu ofertypromocje.pl


Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem portalu ofertypromocje.pl jest Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie 62-510, ul. Chopina 9 pok. 23 (NIP: 665-299-37-28, Regon:302679877 ). Firma posiada wszelkie prawa i obowiązki względem portalu ofertypromocje.pl


 1. Portal OfertyPromocje jest dostępny pod adresem internetowym www.ofertypromocje.pl , a jego celem jest publikacja ofert, promocji oraz wizytówek - firm lub innych jednostek organizacyjnych w celach reklamowych i informacyjnych. W portalu prezentowane są oferty, promocje i inne treści komercyjne zamieszczane przez zainteresowane firmy (lub pracowników portalu w imieniu tych firm).


 1. Definicje zastosowane w regulaminie:


 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin portalu ofertypromocje.pl

 • Portal - oznacza portal ofertypromocje.pl wraz z podmiotem posiadającym wszelkie prawa i obowiązki.

 • Użytkownik - osoba korzystająca z udostępnionych do użytku zasobów portalu za pośrednictwem internetu.

 • Oferent - użytkownik biznesowy korzystający w Portalu z dodatkowych funkcji zamieszczania ofert, promocji oraz danych swojej firmy lub innej jednostki organizacyjnej. Oferent jest jednocześnie użytkownikiem Portalu.

 • Rejestracja - procedura realizowana przez użytkownika, w celu założenia swojego konta, wizytówki.

 • Konto - utworzone przez użytkownika za pomocą dostępnych na nim narzędzi do rejestracji / logowania.

 • Oferty i promocje - informacje zamieszczone w Portalu o charakterze handlowym i reklamowym, skierowane do potencjalnych klientów i jednocześnie użytkowników Portalu przez Oferentów. W zakres ofert i promocji wchodzą wszelkie zawarte w nich treści, co do których Oferent winien mieć wszelkie prawa do ich używania.


 1. W celu korzystania z portalu użytkownik powinien mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku korzystaniu z portalu przez osoby nie spełniające powyższych warunków, uznaje się że czynią to za wiedzą i zgodą swoich opiekunów prawnych.

 2. Użytkownik korzystający z portalu zobowiązuje się podczas tego korzystania do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


Korzystanie z portalu przez użytkowników


 1. Portal nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży produktów i usług o których mowa w ofertach i promocjach publikowanych na jego stronach internetowych. Wszelkie zamieszczone na Portalu dane i wizytówki firm oraz oferty, promocje i wszelkie ich treści są tworzone i / lub udostępnione przez Oferentów i to oni ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność prawną, również w zakresie prawa handlowego.

 2. W celu potwierdzenia warunków oferty lub promocji (w szczególności jej aktualności i warunków finansowych) Użytkownik jest zobowiązany skontaktować się z Oferentem prezentującym konkretną ofertę lub promocję.

 3. Użytkownik ma możliwość korzystania z udostępnionych zasobów Portalu za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem własnego sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W szczególności Użytkownik na Portalu może:


 • przeglądać dostępne oferty i promocje,

 • wybierać i zapoznawać się z konkretną ofertą lub promocją,

 • korzystać z linków i banerów prowadzących do stron docelowych konkretnego oferenta,

 • korzystać z adresów i mapek ułatwiających korzystnie z ofert i promocji dostępnych poza internetem,

 • wprowadzać swoje wypowiedzi na forum Portalu dotyczące publikowanych ofert i promocji oraz Oferentów,

 • zapoznawać się z wypowiedziami innych Użytkowników na forum Portalu,

 • korzystać z wyszukiwarki ofert, promocji i innych treści w Portalu,

 • korzystać z wyszukiwarki ofert i promocji w wybranej lokalizacji na terytorium Polski na Portalu,


 1. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek danych i treści zawartych w Portalu poza nim, przez Użytkowników bez pisemnej zgody Portalu.

 2. Zabronione jest modyfikowanie treści i danych zawartych w Portalu, które to nie są udostępnione przez Portal do powszechnego użytku i/ lub nie są przypisane do konta danego Użytkownika.

 3. Rejestracja i konto na Portalu:

 • wszyscy użytkownicy mogą dokonać rejestracji w Portalu i w ten sposób zarejestrować swoje konto,

 • zarejestrowane konto umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji,

 • konto w Portalu może być zablokowane lub usunięte decyzją zarządzającego Portalem, na skutek kiedy doszło do złamania prawa, naruszenia postanowień regulaminu lub polityki Portalu.
Korzystanie z portalu przez oferentów


 1. Użytkownicy mogą publikować w Portalu oferty i promocje, a tym samym występować jako Oferenci. Oferty i promocje zamieszczać można tylko z użyciem dostępnych i przeznaczonych do tego na Portalu narzędzi.

 2. Oferentem powinna być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadająca zdolność do oferowania innym osobom i podmiotom swoich produktów, towarów lub usług.

 3. W Portalu Oferenci mogą umieszczać swoje wizytówki prezentujące ich dane adresowe i działalność gospodarczą.

 4. Portal nie dysponuje możliwościami weryfikacji wiarygodności i prawdziwości danych Oferenta, zawartych również w wizytówce i z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników i osób trzecich. Tym niemniej Portal dochowuje starań i jednocześnie zastrzega sobie prawo do tego, aby usunąć dane Oferentów i wizytówki budzące podejrzenia co do ich prawdziwości.

 5. Oferenci powinni publikować tylko takie oferty i promocje, które odpowiadają faktycznej ofercie lub promocji organizowanej przez Oferenta, to znaczy są w stanie zaproponować potencjalnym swoim klientom spełnienie warunków zawartych w opublikowanej ofercie lub promocji. W innym przypadku, kiedy Portal nabierze podejrzeń że jest inaczej, oferta lub promocja może zostać usunięta przez Portal, jako niezgodna z regulaminem i polityką Portalu.

 6. Portal nie udziela zapewnienia i gwarancji co do umieszczenia oferty lub promocji danego Oferenta w Portalu, ani umieszczenia oferty lub promocji w określonej lokalizacji w Portalu. W tym zakresie ustalenia mogą zapaść jedynie na podstawie indywidualnej umowy zawartej przez Oferenta i Portal.

 7. Część funkcji przeznaczonych do prezentacji wizytówek Oferentów oraz ofert i promocji jest dostępna na Portalu dla Oferentów tylko na podstawie zawartych indywidualnych umów pomiędzy Portalem z jednej strony a danym Oferentem z drugiej.

 8. Oferent nie może zamieszczać w oknie tekstowym przeznaczonym do dodawania wizytówek firm i promocji linków, adresów mailowych oraz innych elementów poza tekstowych. Wszelkie takie elementy zostaną usunięte przez administrację portalu.Wypowiedzi użytkowników na forum


 1. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez danego Użytkownika na forum Portalu. Wypowiedziami Użytkowników są między innymi komentarze i opinie na temat Oferentów oraz konkretnych ofert i promocji publikowanych na Portalu. Opublikowane wypowiedzi Użytkowników są subiektywnymi opiniami ich autorów, Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

 2. Jednak w przypadku bardzo negatywnych komentarzy (gdy zachodzi podejrzenie o celowe działanie użytkownika na niekorzyść danej firmy) wypowiedź taka zostanie opublikowana wyłącznie po przedstawieniu przez użytkownika skanu dowodu zakupu danego produktu, towaru lub usługi w firmie, której dotyczy komentarz.

 1. W celu publikowania wypowiedzi Użytkownik musi zarejestrować się, podając w tym momencie wymagane w formularzu rejestracyjnym i prawdziwe dane.

 2. Portal zastrzega sobie prawo usunięcia wypowiedzi każdego Użytkownika bez podania uzasadnienia. Wypowiedzi Użytkowników mogą być usunięte szczególnie w przypadku gdy: naruszają prawo, naruszają dobra osób trzecich, naruszają regulamin, zawierają słowa i znaki powszechnie uznane za wulgarne i obraźliwe, zawierają linki lub adresy mailowe zamieszczone bez zgody Portalu.Ochrona danych Użytkowników


 1. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Portal w zakresie w jakim Użytkownik je udostępnił i w zgodzie z obowiązującym prawem.

 2. Portal jest administratorem danych osobowych w zakresie określonym ustawą O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z roku 2002 nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe służą do użytku wewnętrznego portalu w celach administracyjnych i marketingowych.

 3. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji reklamowych i marketingowych skierowanych do niego bez wyrażenia na to zgody.

 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmiany.

 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązującego prawa, w tym także organom wymiaru sprawiedliwości.

 6. Portal stosuje stosowne zabezpieczenia przed dostępem do danych osobowych osób trzecich i niepowołanych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za działania bezprawne i przestępcze osób trzecich.

 7. Obowiązek zabezpieczenia loginu i hasła do konta spoczywa na posiadaczu konta.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Portal dokłada wszelkich starań aby zapewnić swoje prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie, a także stara się ograniczać negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Jednak portal nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, że funkcjonowanie portalu przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących w szczególności po stronie sprzętu i / lub oprogramowania. W związku z powyższym Użytkownicy korzystają z portalu na własną odpowiedzialność.

 

 1. W przypadku wszelkich zastrzeżeń do działalności Portalu oraz wszelkich zauważonych nieprawidłowości na Portalu Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi poprzez wysłanie e-maila na adres: marcin@ofertypromocje.pl.

 2. Portal nie odpowiada za szkody pośrednie lub bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Oferentom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej portalu.

 3. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Aktualny i obowiązujący od dnia zamieszczenia Regulamin będzie publikowany dla Użytkowników poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych portalu.

 4. Prawem właściwym stosowanym do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Portalem a innymi podmiotami jest prawo polskie. Spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy polskie. W przypadku zakwestionowania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu przez prawomocne orzeczenie sądu pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.